Algemene Voorwaarden

1. Algemeen Lidmaatschap

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Inspire2Move

1.2. De lidmaatschapsacties hebben alleen betrekking op de 6 en 12 maanden lidmaatschapsvormen van Inspire2Move.

2. Voorwaarden Lidmaatschap

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Lidmaatschap diensten van Inspire2move en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Inspire2Move en het Lid.

2.2. Inspire2Move is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Inspire2Move zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Inspire2Move te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Inspire2Move worden overgedragen.

3.3. Inspire2Move behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.4. Inspire2Move zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon inderdaad het Lid betreft.

3.5. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de club van Inspire2Move.

4. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 4 weken, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Inspire2Move behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.3. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Inspire2Move te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Inspire2Move tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.4. Indien Inspire2Move over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Inspire2Move het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Inspire2Move tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.5. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. Inspire2Move biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen. Dit wordt bepaalt door de duur van de lidmaatschappen en waarvoor het Lid een Lidmaatschap aangaat en / of door de leeftijd van het Lid en/of door een bedrijfslidmaatschap.

Inspire2Move hanteert de volgende leeftijdscategorieën namelijk leeftijd 13-17 jaar en studenten. Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting op grond van leeftijd (hierna “jeugdlidmaatschap”) of Bedrijfslidmaatschap en zal alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan Inspire2Move meedelen.

Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van 6 maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van Inspire2Move.

Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van Inspire2Move of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 6 maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief, geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat voor 6 maanden of 12 maanden met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, dan wordt overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.1.

In het geval van een kortingsvorm op grond van een Jeugdlidmaatschap zal in het jaar dat het lid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen in overeenstemming met zijn/ haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch worden doorberekend en kan de Overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

4.8. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Inspire2Move is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.9. Inspire2Move is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan

heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy

5.1. Inspire2Move verwerkt de persoonsgegevens van het Lid/ client binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. Inspire2Move verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.

5.3. Het Lid/ client heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Inspire2Move kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid/ client kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Inspire2Move.

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

6.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

6.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij Inspire2Move verkrijgbaar opzegformulier s of middels een eigen opzegbrief Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan Inspire2Move, Eendrachtstraat 31, 3784 KA Terschuur.

6.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert Inspire2Move deze per aangetekende post te verzenden.

6.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische

verklaring of ander - ten genoegen van Inspire2Move - deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de club van Inspire2Move, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

6.5. Inspire2Move geeft een Looptijd Verkorting optie. Indien het lid besluit gebruik te maken van de Looptijd Verkorting optie zal Inspire2Move de door het Lid verschuldigde lidmaatschapsprijs herberekenen op basis van de resterende periode (inclusief de kalendermaand opzegtermijn). Een indicatieve berekening van de vergoeding voor Looptijd Verkorting kan worden opgevraagd aan de balie van Inspire2Move. De uiteindelijke verschuldigde totale vergoeding voor Looptijd Verkorting zal worden vermeld in de opzeg bevestiging van Inspire2Move. Voor de in dit artikel 6.4 en artikel 6.5 genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

6.6. Inspire2Move mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

a. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;

b. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;

c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

d. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

7. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

7.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Inspire2Move het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet

bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander - ten genoegen van Inspire2Move - deugdelijk bewijs.

7.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

7.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

8. Openingstijden

8.1. Inspire2Move is bevoegd om de club/ praktijk geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

8.2. Inspire2Move is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club/ praktijk tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.3. Inspire2Move is bevoegd de club/ praktijk voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

9. Klachten en Informatieverplichting

9.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid/ client (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

9.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Inspire2Move kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid/ client.

9.3. In geval van klachten met betrekking tot Inspire2Move dient het Lid/ client zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot Inspire2Move per email naar info@inspire2move.nl

10. Aansprakelijkheid

10.1. Inspire2Move is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Inspire2Move of haar leidinggevenden.

10.2. Ieder Lid / Client is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Inspire2Move, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club/ praktijk.

11. Huisreglement

11.1. Het Lid/ client is bekend met de door Inspire2Move gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club/ praktijk en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid/ client is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

12. Slotbepalingen Lidmaatschap

12.1. Op alle door Inspire2Move gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Inspire2Move kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

12.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

13. Fysiotherapie afspraken

13.1 Indien u verhinderd ben voor een afspraak Fysiotherapie, dient u deze minimaal 1 uur voor de afspraak te annuleren. Vergeet u de afspraak te annuleren dan brengen wij €40 no show kosten in rekening.

14. Betalingen Fysiotherapie en Massage behandelingen

14.1 Indien u de behandeling niet direct betaald, sturen wij u een rekening per e-mail welke binnen 14 dagen moet worden voldaan.

In het geval dat dit niet binnen dit termijn wordt gedaan, zullen wij u een herinnering sturen. Bij een tweede herinnering zullen wij €15 administratiekosten in rekening brengen.