top of page
Sand

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Inspire2Move

ARTIKEL 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de

tussen de opdrachtgever en de zorgverlener gesloten behandelingsovereenkomst

 

ARTIKEL 2 Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

1. Een behandelingsovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige

Behandelingsovereenkomst (WGBO) is een overeenkomst waarbij de hulpverlener zich tegenover de

cliënt of andere opdrachtgever verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die

rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt. Dit betekent dat wanneer een cliënt zich wendt tot

Inspire2Move met een zorgvraag die aansluit bij het zorgaanbod van Inspire2move, er sprake is

van een behandelingsovereenkomst in de zin van de WGBO.

2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst binnen Inspire2Move dient de

opdrachtgever de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt. Indien de opdrachtgever jonger dan

18 jaar is zal een ouder/verzorger toestemming moeten verlenen. Dit moet worden vastgelegd in het

patiëntendossier.

3. Vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de cliënt door de hulpverlener

mondeling en/of schriftelijk geïnformeerd over:

a. De gehanteerde intakeprocedure;

b. De (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;

c. Alternatieven voor de behandeling;

d. De te verwachte prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en

tijdstip(pen) en wijze van betaling;

e. Tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;

f. De bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;

g. De te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst;

h. Hulpverleners die feitelijk de behandeling zullen uitvoeren of bij de uitvoering van de

behandelingsovereenkomst zijn betrokken;

i. De informatie/instructies voor de cliënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling;

Indien er complicaties optreden als gevolg van onze behandeling neem dan zo snel mogelijk contact

met ons op. 

Buiten onze openingstijden tijden raden wij u aan om de huisartsenpost te bellen. 

j. De instructies voor de cliënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de patiënt

contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de cliënt contact moet opnemen;

k. De bereikbaarheid van de organisatie als er complicaties optreden buiten werktijden;

5. Elke cliënt heeft de verplichting zich op verzoek te legitimeren met een wettelijk erkend

legitimatiebewijs en een geldig inschrijvingsbewijs of verzekeringspolis van zijn of haar

zorgverzekeraar. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs, inschrijvingsbewijs of

polis van zijn of haar zorgverzekeraar niet tonen, dan is Centrum Evers gerechtigd de

behandelingsovereenkomst op te schorten, tenzij het om acuut te verlenen of levensbedreigende

zorg gaat.

6. Bij de intake is de opdrachtgever verplicht de naam en de bereikbaarheidsgegevens van een

contactpersoon op te geven. Is dit niet mogelijk, dan zal de hulpverlener de huisarts van de cliënt als

zodanig beschouwen.

 

ARTIKEL 3 Opzegging van de behandelingsovereenkomst

1. De zorgverlener kan de behandelingsovereenkomst niet opzeggen behalve bij gewichtige redenen.

2. Als de zorgverlener de behandelingsovereenkomst wegens gewichtige redenen opzegt, maar de

behandeling niet kan worden uitgesteld, moet de zorgverlener zorgen voor adequate vervanging.

3. Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich

onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Inspire2Move of haar medewerkers of de aldaar werkzame

vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek.

4. Indien een cliënt op eigen initiatief en tegen het advies van zijn medisch behandelaar bij Inspire2Move, de behandeling voortijdig afbreekt, dan wel de cliënt zich onheus gedraagt tegenover

medewerkers, dan wel zich op een of andere manier niet houdt aan het opgestelde behandelplan, is

Inspire2Move gerechtigd een geldbedrag in rekening te brengen, ten titel van gemaakte en/of niet-

inbare kosten zoals huur behandelruimte en ingehuurd personeel.

5. De zorgverlener zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel

mogelijk te beperken.

 

ARTIKEL 4 – Zorg en dossier

1. De zorgverlener neemt bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed zorgverlener in acht en

handelt daarbij in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze

voortvloeit uit de voor de zorgverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de

beroepsgroep.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid voldoet de zorgverlener bij de totstandkoming en de

uitvoering van de behandelingsovereenkomst aan de richtlijnen en normen volgens de KNGF

beroepsprofiel fysiotherapie.

3. De zorgverlener zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige zorgverlener voor

een tweede mening (second opinion) niet weigeren. De zorgverlener zal op verzoek de resultaten

van de tweede mening met de patiënt bespreken.

4. Bij beëindigen van de behandeling vindt een eindgesprek plaats tussen de cliënt en de

behandelaar waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Voor zover

nodig worden de instructies schriftelijk meegegeven. De zorgverlener zal een eindverslag sturen naar

de verwijzer en huisarts met als onderwerpen: historie, conclusie, hoofddoel en resultaat van de

behandelingen.

5. De zorgverlener richt een dossier in volgens de standaarden van de beroepsgroep met betrekking

tot de behandeling van de cliënt.

6. Voor zover dit voor een goede zorgverlening noodzakelijk is en in achtneming van de richtlijnen

fysiotherapeutische verslaglegging, maakt de zorgverlener aantekeningen van de gegevens over de

gezondheid van de cliënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt hij andere stukken (bv

verwijzing, protocollen) met zodanige gegevens op.

7. Centrum Evers bewaart de bescheiden in het dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip waarop

zij zijn vervaardigd of zoveel langer als uit de zorg van een goed zorgverlener voortvloeit.

8. De cliënt kan de zorgverlener schriftelijk verzoeken tot vernietiging van de bescheiden. Behoudens

zwaarwegende redenen, dient Inspire2Move, binnen drie maanden na het daartoe strekkende

verzoek, tot vernietiging over te gaan.

9. De zorgverlener verstrekt aan de cliënt desgevraagd tegen een redelijke vergoeding zo spoedig

mogelijk inzage in en afschrift van het dossier en de daarin opgenomen bescheiden, tenzij

verstrekking achterwege dient te blijven in het belang van de bescherming van de persoonlijke

levenssfeer van een ander.

 

Artikel 5 Persoonsgegevens (Zie ook Privacy regelement op de website www.inspire2move.nl)

Binnen Inspire2Move kunnen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens worden

verstrekt:

a. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een behandelingsovereenkomst

waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden

verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een behandelingsovereenkomst; hieronder valt

ook het versturen van gegevens naar de zorgverzekeraar voor de facturatie.

b. De gegevensverwerking noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van

betrokkene;

c. De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van

de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of

de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert

d. Personen en instanties die tot taak hebben de verleende zorg te controleren en te toetsen en die

bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te nemen.

e. De gegevens die ingevuld zijn tijdens klinimetrie kunnen geanonimiseerd gebruikt worden voor

rapportages en verbetering van zorgprocessen.

f. De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de

verantwoordelijke onderworpen is zoals een controle op rechtmatig declareren.

g. Inspire2Move de gegevens gebruikt om haar kwaliteit van zorg te verbeteren.

h. Voor alle personen is vastgelegd welke rechten deze personen hebben.

i. Bedrijf die medische hulpmiddelen verzorgt.

j. Ziektekostenverzekeraars. Dit betreft een beperkt aantal gegevens conform art. 87 lid 5 van de

Zorgverzekeringswet, de Ministeriële regeling, het addendum en het Protocol materiële controle.

 

ARTIKEL 6 Betalingen

1. Voor een behandeling, brengt Inspire2Move het daarvoor geldende tarief in rekening. De

geldende tarieflijst is te vinden op de website van Inspire2Move. Inspire2Move behoudt zich het

recht voor, om eenzijdig en voor zover voorkomend, zonder nadere kennisgeving, het tarief van een

behandeling tussentijds te wijzigen. 

2. De cliënt is de zorgverlener de overeengekomen prijs verschuldigd voor zover deze niet

rechtstreeks door de ziektekostenverzekeraar wordt betaald.

3. Inspire2Move is op elk moment dat daartoe voor hem redelijkerwijs aanleiding bestaat

gerechtigd van de cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen

voor de geschatte kosten van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling. Het

achterwege blijven van vooruitbetaling of zekerheidsstelling geeft Inspire2Move echter niet de

bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.

4. Afspraken voor een behandeling die 24 uur of korter vóór de betreffende afspraak worden

afgezegd of, zonder dat de patiënt verschijnt, kunnen door Inspire2Move bij de patiënt in rekening

worden gebracht.

5. De door de zorgverlener gedeclareerde tarieven voor honoraria, kosten en andere vergoedingen,

voortvloeiende uit het onderzoek of de behandeling zijn direct opeisbaar, bijvoorbeeld ten behoeve

van een voorschot of ter verkrijging van een betalingszekerheid.

6. De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien er een tweede herinnering gestuurd moet worden zullen er administratie kosten van €15 doorberekent worden.

7. Bij uitblijven van de betaling is de cliënt van rechtswege in verzuim en is Inspire2Move

gemachtigd, zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot incassomaatregelen.

8. Alle kosten van de incasso alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten komen ten laste van de

patiënt conform het incassotarief van de Orde van Advocaten. Bij aantoonbaar hogere kosten

komen deze ten laste van de patiënt. De Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) komt ten laste van

de cliënt evenals de wettelijk verschuldigde rente over de hoofdsom.

9. Verrekening van de betalingsvordering met een vordering van de patiënt is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

1. De zorgverlener is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de patiënt lijdt als gevolg van

een tekortkoming van de zorgverlener in de nakoming van zijn verplichtingen uit de

behandelingsovereenkomst. Alle medewerkers hebben een beroeps aansprakelijkheidsverzekering.

2. Inspire2Move kan door cliënten niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade

veroorzaakt door medewerkers van Inspire2Move.

 

ARTIKEL 8 Klachtenregeling

1. Indien de cliënt ontevreden is over de behandeling of bejegening kan deze een klacht indienen bij

Inspire2move.

2. Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de zorgverlener nadat de cliënt de gebreken heeft geconstateerd.

3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is

voor de klachten en geschillenregeling van de KNGF.

4 Indien punt 3 eerst doorlopen is en het geschil dan nog steeds bestaat kan het geschil worden

voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

 

ARTIKEL 9 Toepasselijk recht

1. Een afwijkende bepaling van deze algemene voorwaarden, is slechts tussen partijen bindend,

indien Inspire2Move daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

2. Op alle tussen Inspire2Move en de cliënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page