top of page

Privacy Policy

Sand

Privacy Policy

 

Inspire2Move hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Via dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Inspire2Move wil zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich enkel tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

 

1. Verwerking van persoonsgegevens van patiënten, cliënten, verwijzers of leveranciers.

 

Persoonsgegevens van patiënten, cliënten of leveranciers worden door Inspire2Move verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Patiëntgegevens leggen wij vast t.b.v. behandelproces, verplichting Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en facturatie.

- Cliënt gegevens leggen wij vast t.b.v. (medische) training en facturatie.

- Verwijzer gegevens leggen wij vast t.b.v. verplichting van zorgverzekeraars en WGBO.

- Leveranciers gegevens leggen wij vast t.b.v. betalingen, het kunnen stellen van vragen en garantie afgiftes.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

- De behandelovereenkomst en/of mondelinge toestemming, verplichting vanuit de overheid (WGBO), verplichting vanuit zorgverzekeraars of abonnement.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inspire2Move de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

- Voornaam

- Tussenvoegsel - Achternaam

- (Zakelijk) Telefoonnummer

- (Zakelijk) E-mailadres

- Geslacht

- Geboortedatum

- Gezondheidsgegevens

- Verzekeringsgegevens

- BSN

- ID of paspoortnummer

 

Uw persoonsgegevens worden door Inspire2Move opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Er geldt een bewaartermijn van 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

2. Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

 

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Inspire2Move verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

-Verwijzing en directe behandeling fysiotherapie (DTF).

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inspire2Move de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Voornaam 

Tussenvoegsel 

Achternaam 

E-mailadres 

Telefoon

AGB 

BIG-nummer

 

3. Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Inspire2Move verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

- Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social-media.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inspire2Move de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

- Voornaam

- Tussenvoegsel

- Achternaam

- Adres

- Woonplaats

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door Inspire2Move opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

4. Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

 

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Inspire2Move verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

- De arbeidsovereenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Inspire2Move de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Voornaam 

Tussenvoegsel 

Achternaam

Adres

Woonplaats 

AGB-nummer 

BIG-nummer 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Geboortedatum 

Salarisgegevens

Kopie ID

BSN-nummer 

Bankgegevens 

Loonbelastingverklaring

 

Uw persoonsgegevens worden door Inspire2Move opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

- Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

5. Verstrekking aan derden

 

Uw gegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD).

- Het verzorgen van de (financiële) administratie.

- Het verzorgen van patiënttevredenheidsonderzoeken.

- Het verzorgen van loonstroken en jaaropgaven.

- Het verwerken van declaraties of banktransacties.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

6. Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

7. Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor mondeling toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

8. Bewaartermijn

 

Inspire2Move bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 

9. Beveiliging

 

Wij hebben de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :

 

- Alle personen die namens Inspire2Move van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een 2 factor autorisatie voor het verwerken of inzien van patiëntgegevens.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor de systemen waar

persoonsgegevens verwerkt worden van personen die geen patiënt zijn.

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd en getraind middels een cursus over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

 

10. Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wij hebben verplichtingen t.a.v. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) indien uw verzoek conflicterend is met deze wet zullen wij ons aan deze wet en regelgeving houden. Als voorbeeld geven we de bewaarplicht van 15 jaar. Stel uw verzoekt ons tot verwijdering van uw gegevens dan kunnen wij op basis van deze wet niet aan uw verzoek voldoen.

 

11. Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

12. Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

13. Contactgegevens

 

Inspire2Move

Vrouwenweg 19

3864 DX Nijkerkerveen

06 16101 4418

 

Info@inspire2move

bottom of page